Etički kodeks

UVOD

Lit Produkcija je obrt za audiovizualnu produkciju koji djeluje u Republici Hrvatskoj od 2022. godine. Ovim Etičkim kodeksom određuju se etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vodimo.

OPĆE ODREDBE

Etički kodeks sadržava moralna načela i etičke standarde kojima se u svom svakodnevnom, javnom i profesionalnom djelovanju trebaju ravnati tijela upravljanja Lit Produkcije.

Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se i na druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Lit Produkcije, ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati s Lit Produkcijom.

ZAKONSKI PROPISI U REPUBLICI HRVATSKOJ NA KOJIMA SE TEMELJI RAD LIT PRODUKCIJE

Važeći zakonski propisi u Republici Hrvatskoj na kojima se temelji rad Lit Produkcije su sljedeći:

 • Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, 
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Ustav RH, te niz zakona koji se bave ovim područjem (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Obiteljski zakon, Kazneni zakon, Zakon o psihološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti osobnih podataka),
 • Zakon o ravnopravnosti spolova,
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije,
 • Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji određuje standardizirane postupke u zaštiti žrtava seksualnog zlostavljanja za sve stručnjake raznih profila iz raznih ustanova,
 • Protokol Vlade Republike Hrvatske o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
 • Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja,
 • Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

VRIJEDNOSTI I NAČELA

Vrijednosti i načela za koja se zalažemo:

 • Lit Produkcija je mjesto nulte tolerancije na nasilje svih vrsta i oblika. Od svih zaposlenika i partnera očekujemo ponašanje u skladu s načelom jednakosti i pravednosti koje isključuje svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja ili iskorištavanja.
 • Poštivanje temeljnih ljudskih prava, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi.
 • Podržavamo pravo na samoodređenje – pravo svake osobe da se identificira i definira te mijenja svoj identitet bez obzira radi li se o spolu, rodu, spolnom i rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i cjelokupnoj seksualnosti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, bilo u vezi vlastitog tijela ili društvenog statusa, dokle god to pravo ne krši prava drugih osoba.
 • Solidarnost – nastojanje ostvarivanja povezanosti, uzajamne suradnje i podrške (unutar tima Lit Produkcije kao i između Lit Produkcije i drugih tvrtki i organizacija).
 • Ljudska prava – Lit Produkcija se zalaže za poštivanje ljudskih prava svih osoba. “Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.”  (1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima).
 • Queer Feminizam – Lit Produkcija se zalaže za dekonstrukciju patrijarhata kroz ostvarivanje suradnje s različitim neprivilegiranim društvenim socijalnim slojevima.
 • Tjelesni integritet i autonomija – Lit Produkcija se zalaže za poštivanje tjelesnog integriteta i autonomije koji su svakoj osobi zagarantinarni međunarodnim ljudskim pravima – pravo svake osobe da odlučuje o onome što se događa s njezinim tijelom bez utjecaja drugih ljudi ili prisile.
 • Poštivanje, otvorenost i tolerancija prema individualnim različitostima pojedinaca (religija, etnička i nacionalna pripadnost, rasa, rod, seksualna orijentacija, životni stil, imovinsko stanje, podrijetlo, obiteljski i bračni status, trudnoća, obiteljske obveze, dob, invaliditet, tjelesni izgled i zdravstveno stanje) smatrajući ih prednostima.
 • Poštivanje i poticanje suradnje u međusobnim odnosima.
 • Poštivanje svih pravnih propisa i postupaka koji se tiču naših obaveza kao članova društvene zajednice.
 • U radu i djelovanju pridržavamo se principa zaštite okoliša i održivosti.

NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

 • Svaki oblik izravne i neizravne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, rodu, seksualnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu i zdravstvenom stanju.
 • Uznemiravanje, tj. svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi, kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu života. Uznemiravanje je svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti i socijalnih kontakata, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava. Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članica i članova Lit produkcije.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

U svojemu radu vodimo računa o pravu na privatnost naših partnera. Svjesni toga da samo u okruženju sigurnom od (zlo)uporabe informacija o pojedincu možemo u potpunosti slobodno izraziti sve svoje osobne potencijale.

SUKOB INTERESA

Zaposlenici i partneri koji se u svojem privatnom ili poslovnom djelovanju van Lit Produkcije bave aktivnostima u područjima ili s ciljanim korisnicima sličnim ili istim onima Lit Produkcije moraju djelovati na način koji njih i Lit Produkciju ne dovodi u sukob interesa te ne kalja ugled Lit Produkcije. Od zaposlenika i partnera očekuje se da u okviru svojih privatnih i poslovnih aktivnosti van rada Lit Produkcije posvete posebnu pažnju tome da se njihove aktivnosti ne predstavljaju javnosti i drugim dionicima kao aktivnosti koje Lit Produkcija podržava, potpomaže ili organizira, kao i da u svojoj ulozi unutar tih aktivnosti ne predstavljaju sebe kao predstavnicu ili predstavnika Lit Produkcije, osim ako je, prije provedbe same aktivnosti, pravovremeno za to zatražena te zaprimljena dozvola Upravnog odbora Lit Produkcije.

Kad zaposlenici i partneri imaju dvojbu o mogućem sukobu interesa ili utjecaja određene aktivnosti na ugled Lit produkcije, trebaju se konzultirati s Upravnim odborom koji će donijeti odluku o pristupu postavljenom pitanju a od zaposlenika i partnera očekuje se da tu odluku poštuju.

KRŠENJE ETIČKOG KODEKSA

Dužnost je svakog zaposlenika i partnera da se pridržavaju Etičkog kodeksa. U slučaju da se povrijedi Kodeks, svaki zaposlenik ili partner dužan je to prijaviti Upravnom odboru.

Nakon minimalno jedne pismene opomene, kršenje Etičkog kodeksa može se sankcionirati gubljenjem statusa zaposlenika ili partnera. O svim slučajevima odlučuje Upravni odbor.